ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้อตกลงการใช้บริการและเงื่อนไขการใช้เว็บแอปพลิเคชัน
Learn AI

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ ควบคุมการใช้เว็บแอปพลิเคชัน Learn AI ซึ่งให้บริการเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เนื้อหาภายในเว็บแอปพลิเคชันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ “เว็บแอปพลิเคชัน” หมายถึง เว็บแอปพลิเคชัน Learn AI “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง ทีมงานผู้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและบริการ โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการนี้ก่อนเริ่มใช้บริการของเรา การที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนั้นหมายความว่าคุณได้ตกลงที่จะถูกผูกมัดโดยข้อตกลงการใช้บริการนี้ และข้อความใด ๆ ตลอดจนนโยบายที่ปรากฏในเว็บไซต์ทุกข้อ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้และรูปแบบการให้บริการ (features) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในเว็บแอปพลิเคชัน และคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องหลังจากมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หากคุณไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ว่าข้อใด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งใช้อุปกรณ์ของคุณ 


1. ความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันนี้ คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บแอปพลิเคชัน Learn AI ที่เกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ที่ถูกระบุไว้

คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา คุณตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้งานโดยระบบคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้บริการเว็บแอปพลิเคชันแก่คุณ และเข้าใจว่าเราได้พยายามตามสมควรในการใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลดังกล่าวของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ใดที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ อนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ของเรารับรู้ถึงความเป็นส่วนตัวของคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

2. การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คุณจะต้องไม่ใช้เว็บแอปพลิเคชันในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ สนธิสัญญา หรือภาษีศุลกากร หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง หยาบคาย ก้าวร้าวหรือหลอกลวง หรือใช้เพื่อข่มขู่ รบกวน ล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่น หรือเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของแอปพลิเคชัน หรือเพื่อละเมิดการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเพื่อให้เข้าถึงบัญชีและข้อมูลผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ และใช้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคนอื่นในการใช้บริการที่ถูกจัดทำโดย เว็บแอปพลิเคชัน

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ เว็บแอปพลิเคชัน หรือที่อาจคาดหมายได้ว่าจะนำไปสู่การเผยแพร่ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมของ เว็บแอปพลิเคชัน

คุณสามารถใช้ เว็บแอปพลิเคชัน ได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้และเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้ เว็บแอปพลิเคชัน ไปในทางที่ผิดไม่ว่าในทางใด คุณจะต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติในระหว่างที่คุณเข้าเชื่อมต่อและใช้งาน เว็บแอปพลิเคชัน

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ใน เว็บแอปพลิเคชัน และในเนื้อหาของการให้บริการเหล่านั้น คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อรับบริการของเรา เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและพิมพ์สำเนาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา เผยแพร่หรือใช้งานแอปพลิเคชันในทางธุรกิจ

เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ผสม และเครื่องหมายอื่น ๆ Learn AI ที่แสดงอยู่ใน แอปพลิเคชัน ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นเจ้าของในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ

4. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

ความเห็น คำแนะนำ คำพูด บริการ โฆษณา ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใด ๆ ซึ่งได้แสดงออกมาหรือทำให้มีขึ้นบนเว็บแอปพลิเคชันโดยบุคคลภายนอก Learn AI และผู้บริการให้เนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาใด ๆ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือในความเห็น คำแนะนำ หรือคำพูดใด ๆ ที่มีบนเว็บแอปพลิเคชัน

5. ธุรกรรมทางการค้า

อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างบนเว็บแอปพลิเคชัน ในกรณีที่คุณประสงค์จะซื้อหรือสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ คุณอาจถูกสอบถามโดยเรา หรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

6. บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนโดยการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ใช้ คุณรับทราบว่าการให้ข้อมูลใด ๆ แก่ เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์นั้น เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้เว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะได้รับการร้องขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยทั้งหมด นอกจากนี้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดากิจกรรมและการกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือผู้อื่นซึ่งกระทำผ่านบัญชีของคุณโดยทั้งสิ้น คุณตกลงจะแจ้งเราทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ เกิดขึ้น เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับอันเกิดจากการที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม

7. การติดต่อกับบุคคลภายนอก

การเข้าร่วม การติดต่อ หรือการติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกใด ๆ บนเว็บแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักโฆษณาหรือผู้ใช้อื่น อันเกี่ยวกับการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและบริการใด และข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง การรับประกันอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อนั้น เป็นเรื่องระหว่างคุณและบุคคลภายนอกผู้นั้นเท่านั้น คุณตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย หรือเรื่องอื่นใดซึ่งเกิดจากการติดต่อนั้น

8. การยกเลิก

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด การที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บแอปพลิเคชันจะสิ้นสุดลงทันทีหากคุณล่วงละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่คุณล่วงละเมิดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ เราอาจยกเลิกรหัสผ่าน บัญชี ของคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการใช้เว็บแอปพลิเคชัน โดยมิต้องมีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

9. การสละสิทธิ์และการแยกส่วนของข้อกำหนด

การที่เราไม่ได้ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ แห่งข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดนั้น หากศาลเห็นว่าข้อกำหนดใดแห่งข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกส่วนออกจากข้อตกลงนี้และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อกำหนดใด ๆ ที่เหลือ

10. การปรับปรุงให้ทันสมัย

เราจะปรับปรุงแก้ไข เว็บแอปพลิเคชัน ให้มีความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอและอาจลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้บริการใด ๆ ที่ได้จัดทำไว้ในเวลาใดก็ได้ แม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บน เว็บแอปพลิเคชัน นั้นมีความถูกต้อง แต่เราจะไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บน เว็บแอปพลิเคชัน จะมีความสมบูรณ์และถูกต้อง

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามที่เราเห็นสมควร หากคุณไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับข้อตกลงนั้น คุณจะต้องเลิกใช้เว็บแอปพลิเคชัน และหากคุณได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียน การที่คุณได้เข้าถึงหรือใช้เว็บแอปพลิเคชันต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบนั้นเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับ ข้อตกลง ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการที่จะต้องตรวจสอบ ข้อตกลง นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บแอปพลิเคชันไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หากเราได้ใช้สิทธิของเราในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ

11. เบ็ดเตล็ด

คุณเข้าใจว่าการที่คุณทำเครื่องหมายลงในช่อง “ตกลง” สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด ที่มีการเสนอให้แก่คุณบน เว็บแอปพลิเคชัน คือการที่คุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้และการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการลงนามโดยชอบด้วยกฎหมาย

คุณตกลงว่า เราอาจส่งข้อมูลส่วนตัวใด ๆ หรือ การแจ้งเตือน การเปิดเผยหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการให้แก่คุณ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) อีเมล์ โดยใช้ที่อยู่ที่คุณได้แจ้งแก่เราขณะลงทะเบียน (2) บริการส่งข้อความสั้น ๆ (“SMS”) โดยจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้แจ้งแก่เราขณะลงทะเบียน หรือ (3) ระบบแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพาของคุณ (“Notification”)