ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
Learn AI

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับเว็บแอปพลิเคชัน Learn AI ซึ่งให้บริการเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เนื้อหาภายในเว็บแอปพลิเคชันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่เราใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้เว็บแอปพลิเคชัน

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ “เว็บแอปพลิเคชัน” หมายถึง เว็บแอปพลิเคชัน Learn AI “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง ทีมงานผู้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและบริการ Learn AI

เราจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ ระหว่างการใช้เว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะไม่สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและบริการของเราได้

นิยามที่สำคัญ (Important Definition)

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ใช้

ข้อมูลไม่ระบุตัวผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ได้

คุกกี้ คือข้อมูลที่ได้ส่งจากsiteไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชี หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

 • ชื่อและนามสกุล (สามารถใช้ชื่อนิรนามได้) วันเดือนปีเกิด อีเมล เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลอื่นในการลงทะเบียน
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้กรอกหรือส่งให้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลรูปภาพ ภาพถ่ายที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาในเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งาน

ผู้ใช้จะต้องจัดส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันผู้ใช้ และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ผู้ใช้จะต้องอัพเดทข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ หากผู้ใช้ส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้เลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้

หากผู้ใช้ได้ส่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเข้าเว็บสู่แอปพลิเคชัน เราจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ และการให้บริการแก่ผู้ใช้ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชัน
 • เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ 
 • เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้หรือที่ผู้ใช้ได้ร้องขอ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อส่งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการการเรียนการสอนโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ 

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและเราถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญของผู้อื่นในการเข้าสู่ระบบบัญชี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

เรารับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
 • ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer)

หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิดโดยเรา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่เรา ผู้ใช้อาจต้องยอมรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ใช้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ใช้มีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้ควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เราขอเตือนให้ผู้ใช้ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

โปรแกรมคุกกี้ (cookies)

เราอาจจะใช้โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บแอปพลิเคชันของเรา เราทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้
 • หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอบพลิเคชัน- หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอปพลิเคชัน
 • จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอปพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและเว็บแอปพลิเคชันสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในเว็บแอปพลิเคชัน

สิทธิของ Learn AI

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อเรา และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อเรา ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การเพิกถอนความยินยอม/การติดต่อเรา

หากผู้ใช้ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา