ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Model Design and Development: Basics


Learn-AI

รายละเอียดการรับรองสมรรถนะ

เกณฑ์การทดสอบของสมรรถนะ Model Design and Development: Special Topics มีดังต่อไปนี้

1. หัวข้อ Regression
1.1 เข้าใจวัตถุปร ะสงค์และการใช้งานของ Regression
1.2 เข้าใจหลักการทำงานของ Regression
1.3 สามารถเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่เหมาสมในการทำ Regression ได้
1.4 เข้าใจและสามารถเลือกใช้ตัววัดประสิทธิภาพของ Regression ได้

2. หัวข้อ Classification
2.1 เข้าใจวัตถุประสงค์และการใช้งานของ Classification Model
2.2 เข้าใจหลักการทำงานของ Classification Model
2.3 สามารถเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่เหมาสมในการทำ Classification Model ได้
2.4 เข้าใจและสามารถเลือกใช้ตัววัดประสิทธิภาพของ Classification Model ได้

3. หัวข้อ Clustering
3.1 เข้าใจหลักการทำงานของ Clustering
3.2 สามารถเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่เหมาสมในการทำ Clustering ได้
3.3 สามารถวิเคราะห์และตีความผลลัพธ์ของ Clustering ได้
3.4 เข้าใจและสามารถเลือกใช้ตัววัดประสิทธิภาพของ Clustering ได้

4. หัวข้อ Deep Learning
4.1 เข้าใจหลักการทำงานของ Neural Network และ Deep Learning
4.2 เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้ Deep Learning ในการทำ Classification
4.3 สามารถคำนวณตัวแปรต่าง ๆ ของกระบวนการ Deep Learning ได้

การรับรองสมรรถนะนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและสามารถเขียนโค้ดภาษาไพธอนเพื่อแก้โจทย์ภายใต้หัวข้อ Regression, Classification, Clustering และ Deep Learning

เกณฑ์การวัดผล

**สำคัญ**
กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มทำการทดสอบ

-ท่านสามารถเข้าทำการทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
-การทดสอบมีการจับเวลา
-กรณีที่ท่านได้คะแนนรวมในทุกกลุ่มทักษะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% (ได้มากกว่า 37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 62 คะแนน) ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จ

*รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ*
1. การคำนวณคะแนน
กรณีที่ท่านทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ท่านสามารถกดส่งข้อสอบได้ทันที โดยระบบจะทำการตรวจและคำนวณคะแนนให้โดยอัตโนมัติ แต่กรณีที่เวลาหมดก่อนที่ท่านจะทำข้อสอบเสร็จครบ ระบบจะคำนวณคะแนนเฉพาะข้อที่ท่านได้กดส่งคำตอบเข้าไปแล้วเท่านั้น

2. ประเภทข้อสอบ
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คือ ข้อสอบตัวเลือก และข้อสอบเขียนโปรแกรม โดยท่านไม่จำเป็นต้องทำ 2 พาร์ทให้ครบในครั้งเดียว สามารถเลือกทำทีละ 1 พาร์ทได้ แต่เมื่อเริ่มทำแต่ละพาร์ทแล้วจำเป็นต้องทำข้อสอบพาร์ทนั้นให้จบเนื่องจากเป็นข้อสอบจับเวลา
- ข้อสอบตัวเลือก ท่านจะมีเวลา 150 นาที ในการทำข้อสอบ 36 ข้อ (52 คะแนน)
- ข้อสอบเขียนโปรแกรม ท่านจะมีเวลา 120 นาที ในการทำข้อสอบ 1 หัวข้อ และส่งข้อสอบเพื่อให้ระบบตรวจอัตโนมัติ (10 คะแนน)

3. เนื้อหาแบบทดสอบ
ชุดข้อสอบภายใต้สมรรถนะ Model Design and Development: Basics ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี รวมถึงภาคปฎิบัติการเขียนโค้ดภายใต้หัวข้อ Regression, Classification, Clustering และ Deep Learning

4. ติดต่อทีมงาน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบหรือการวัดประเมิน ส่งคำถามหรือติดต่อเข้ามาได้ที่ [email protected]
Enroll