ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

AI Fundamentals


Learn-AI

รายละเอียดการรับรองสมรรถนะ

ผู้ที่สนใจควรเตรียมพร้อมและทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ ทฤษฎีและการคำนวณทางสถิติและการเขียนภาษา Python
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ
- สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน
- การเขียนโปรแกรม Python แบบพื้นฐาน

การรับรองสมรรถนะนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เกณฑ์การวัดผล

**กรุณาอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบ**

1. ข้อตกลงในการสอบ
ท่านสามารถเข้าทำการทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และข้อสอบมีการจับเวลา ถ้าท่านทำเสร็จก่อนเวลาสามารถกดส่งข้อสอบได้ทันที แต่กรณีที่เวลาหมดก่อนที่ท่านจะทำเสร็จ ระบบจะคำนวณคะแนนเฉพาะข้อที่ท่านได้ส่งคำตอบเข้าไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ระบบจะออกประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จของท่านในกรณีที่ท่านทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 80% ของคะแนนรวม (ได้คะแนนรวม 24 คะแนนขึ้นไป จาก 30 คะแนนเต็ม)

2. ลักษณะการสอบ
ข้อสอบเป็นข้อสอบตัวเลือก ท่านจะมีเวลา 60 นาทีในการทำข้อสอบ 30 ข้อ (30 คะแนน) เมื่อเริ่มทำแล้วจำเป็นต้องทำข้อสอบทั้งชุดให้เสร็จในคราวเดียว

3. เนื้อหาแบบทดสอบ
ชุดข้อสอบภายใต้หัวข้อ AI Fundamentals (AIF3) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัดความเข้าใจและทักษะการคำนวณสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้โปรแกรมภาษา Python ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน เป็นต้น รวมถึงการเตรียมชุดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ทำการทดสอบต้องรู้ภาษา Python และสามารถเขียนโปรแกรม Python แบบพื้นฐาน เพื่อใช้ต่อยอดในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง AI และวิเคราะห์ข้อมูลได้ อนึ่งภาพรวมของข้อสอบถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับทักษะภายใต้มาตรฐานอาชีพ Data Analyst (ระดับ 3)

4. ติดต่อทีมงาน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบหรือการวัดประเมิน ส่งคำถามหรือติดต่อเข้ามาได้ที่ [email protected]

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชุดข้อสอบ AIF3 อาจมีการอ้างอิงเนื้อหาบางส่วนที่คาบเกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกพัฒนาและจัดทำขึ้นโดย learn-ai.in.th ซึ่งผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าทำการทดสอบสามารถเข้าชมบทเรียนได้ตามเห็นสมควร

- หลักสูตร ‘เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม’ วิชาที่ 2 การเขียนภาษาไพธอนสำหรับปัญญาประดิษฐ์
- หลักสูตร ‘เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม’ วิชาที่ 3 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ
- หลักสูตร ‘เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม’ วิชาที่ 4 สถิติขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- หลักสูตร ‘การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI’ วิชาที่ 2 การเขียนโปรแกรมพื้่นฐานสำหรับ AI
- หลักสูตร ‘การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI’ วิชาที่ 3 การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลเป็นภาพ
- หลักสูตร ‘การสร้าง AI โดยใช้ Python’ วิชาที่ 1 การสร้าง AI โดยใช้ Python
Enroll